2010-12-11

LaTeX tricks

Kilka przydatnych sztuczek z LaTeX-em. Umieszczam tutaj, bo jak będę potrzebował to znów będę musiał szukać po plikach albo po sieci...Własne środowiska twierdzeń itp.
\newtheoremstyle{mojetwierdzenie}
{1ex}{1ex}{\normalfont}{0pt}{\scshape}{.}{1ex}
{{\thmname{#1 }}{\thmnumber{#2}}{\thmnote{ (#3)}}}

\theoremstyle{mojetwierdzenie}
\newtheorem{defi}{Definicja}
\newtheorem{twr}{Twierdzenie}


Własna strona tytułowa (tworzona przez \maketitle)
\makeatletter
\renewcommand{\maketitle}{
\begin{center}
\vspace{2ex}
{\huge \textsc{\@title}}
\vspace{1ex}
\\
\rule{\linewidth}{0.2mm}
\vspace{4ex}
\end{center}
%%% ewentualnie: \@author, \@date
}
\makeatother


Kropki po numerze sekcji
\makeatletter
\renewcommand\@seccntformat[1]{\csname the#1\endcsname.\quad}
\renewcommand\numberline[1]{#1.\hskip0.7em}
\makeatother


Usunięcie napisu 'Literatura' z bibliografii
\renewcommand\refname{\vspace*{-4ex}}
% ewentualnie wpisać własny napis


Zmiana odstępów w bibliografii
\let\oldthebibliography=\thebibliography
\let\endoldthebibliography=\endthebibliography
\renewenvironment{thebibliography}[1]{%
\begin{oldthebibliography}{#1}%
\setlength{\parskip}{0ex}%
\setlength{\itemsep}{0.5ex}%
}%
{%
\end{oldthebibliography}%
}


Mniej wyeksponowane środowisko itemize
\newenvironment{my_itemize}[0]
{\begin{itemize}
\setlength{\itemsep}{1pt}
\setlength{\parskip}{0pt}
\setlength{\parsep}{0pt}}
{\end{itemize}}


Mniej wyeksponowane środowisko enumerate z możliwością zaczynania numeracji od dowolnego numeru
\newenvironment{my_enumerate}[1]
{\begin{enumerate}
\setcounter{enumi}{#1}
\setlength{\itemsep}{1pt}
\setlength{\parskip}{0pt}
\setlength{\parsep}{0pt}}
{\end{enumerate}}


Pakiety z ciekawymi czcionkami:
\usepackage{utopia}
\usepackage{euler} %matematyczna
\usepackage{mathpazo} %matematyczna

2 komentarze: